Zápisnica 28.10.2010

Z á p i s n i c a

z XV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 28. októbra 2010 o 16.30 hod
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
1. Zahájenie
a) Na úvod obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo navrhnutý program XV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku s nasledovnými bodmi:
    1. Zahájenie
    2. Prijatie návratných zdrojov financovania
    3. Záver
    (uznesenie č.213a/2010)
b) Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter Srnánek, sl. Andrea Zmeková
   (uznesenie č. 213b/2010)
    za overovateľov   zápisnice boli určení: p. Roman Fridrišek, MVDr. Martin Cibulka
 
2. Prijatie návratných zdrojov financovania
Starosta obce prítomných informoval o mimoriadnej udalosti v lokalite u Mockov, kde následkom dlhodobých intenzívnych dažďových zrážok pod miestnou komunikáciou došlo v mesiaci máj k zosuvu pôdy.
V rámci mimoriadnej situácie po koordinácii s Obvodným oddelením civilnej ochrany v Novom Meste nad Váhom   bola Obec Rudník povinná riešiť túto situáciu podľa ich pokynov a podľa pokynov rôznych geologických spoločností , ktoré hľadali riešenia ako danú situáciu vyriešiť. Tohto času sú už sanačné práce ukončené a je nutné tieto uhradiť, aby Obec Rudník mohla postupovať v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č.599/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. Prefinancovanie je však podmienené prvotnou úhradou z finančných prostriedkov Obce Rudník a až následne môže obec predložiť žiadosť o preplatenie týchto finančných prostriedkov. Ide o čiastku cca 38 500,00 € vrátane DPH. Najlepším riešením získania tohto obnosu sa javí poskytnutie dodávateľského úveru. Dohoda medzi dodávateľom a Obcou Rudník by bola na poskytnutie bezúročného úveru v sume 38 000,00 € s lehotou splatnosti do troch maximálne štyroch mesiacov. V tomto období by malo prebehnúť zúčtovanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
V rámci diskusie položila otázku poslankyňa sl. Zmeková, ktorá sa spýtala, či je isté, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú obci preplatené. Starosta obce jej objasnil jednotlivé podmienky určené vo vyhláške č. 599/2006, podľa ktorej sme postupovali, takže finančné prostriedky by obci mali byť preplatené. Do diskusie sa zapojila i hlavná kontrolórka, ktorá konštatovala, že obec vyhovuje podmienkam, ktoré je potrebné dodržať v zmysle zákona č. 583/2004 par. 17 pre prijatie úveru a doporučila úver schváliť. Starosta obce predniesol návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo prijatie úveru od Vladimíra Ochodnického - VOCH, Novomestská 796/4, 907 01 Myjava, IČO 41727401 vo výške 38000,00 € za účelom odstránenia škôd po mimoriadnej udalosti – zosuv pôdy v lokalite u Mockov schválilo. (uznesenie č 214/2010)
 
3. Záver
Starosta obce konštatoval, že všetky body programu XV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli naplnené, čím zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
 
 
Uznesenie č. 213/2010
 Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
 a) Program XV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa
     28. októbra 2010 s nasledovnými bodmi programu:
1.      Zahájenie
2.      Prijatie návratných zdrojov financovania
3.      Záver
 
 b) Návrhovú komisiu v zložení: p. Peter Srnánek, sl. Andrea Zmeková
         
Hlasovanie poslancov: ZA:       5                   PROTI:         -               ZDRŽALI SA:        -   
 
 
  
Uznesenie č. 214/2010
a) Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania od Vladimír Ochodnický – VOCH, Novomestská 796/4, 907 01 Myjava, IČO 41727401 vo výške 38000,00 € za účelom odstránenia škôd po mimoriadnej udalosti – zosuv pôdy v lokalite u Mockov .
 
Hlasovanie poslancov: ZA:       5                   PROTI:         -               ZDRŽALI SA:        -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bc. Jaroslav Ferianec                                                                           Viera Menšíková
            starosta obce                                                                                  zapisovateľka
 
 
 
                                                              Roman Fridrišek
                                                          MVDr. Martin Cibulka
                                                         overovatelia zápisnice