Zápisnica 24.11.2010

Z á p i s n i c a
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 24. novembra 2010 o 17.00 hod
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
Na úvod zasadnutia, ktoré bolo posledným v tomto volebnom období zaznela v zmysle zákona na podporu vlastenectva o používaní štátny symbolov hymna Slovenskej republiky.
Starosta obce všetkých prítomných na zasadnutí privítal.
 
1. Zahájenie
a) starosta obce prečítal návrh programu XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva ďalej OZ, Navrhnutý program nikto nenavrhol doplniť. OZ program XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa 24.novembra 2010 schválilo  nasledovne:
 1. Zahájenie
 2.  Kontrola uznesení
 3.  Majetkové prevody
 4.  Zmena rozpočtu na r. 2010
 5.  Zriadenie školského obvodu
 6.  VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ  
             a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
 1.  VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné
       stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
 1.  Návrh rozpočtu na r. 2011
 2.  Žiadosti nájomníkov v 8BD-A, č. 379
 3.  Zápis do kroniky
 4.  Interpelácie poslancov
      (uznesenie č.215a/2010)
 
b/ Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení sl. Andrea Zmeková a p. Roman Fridrišek
     (uznesenie č.215b/2010)
 
c/ Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Štefan Duga a MVDr. Martin Cibulka (uznesenie č.215c/2010)
 
 
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedla hlavná kontrolórka p. Zuzana Malková, ktorá predložila kontrolu uznesení spracovanú v písomnej forme – priložené ako príloha č. 2.
V  diskusii k tomuto bodu sa nikto o slovo neprihlásil. Kontrolu uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie (uznesenie č. 216/2010)
 
 
3. Majetkové prevody
a) Starosta obce prítomných informoval o doručenej žiadosti Spoločnosti priateľov školy v Rudníku, č. 2, 906 23 Rudník, ktorá žiada o odpustenie úhrady poplatku za prenájom sály v kultúrnom dome a poplatku za riad prenajatých na Štefánsky ples, ktorý každoročne usporadúvajú. Na zasadnutí obecnej rady bola táto žiadosť prerokovaná a bolo navrhnuté riešiť túto žiadosť tak, keďže je s týmto príjmom v rozpočte obce uvažované, povýšiť výdavky na nákup vybavenia nových priestorov materskej školy. S týmto riešením súhlasia i žiadatelia. V diskusii prehovoril člen obecnej rady p. Srnánek, ktorý prítomných informoval, že poplatok, ktorý bude narátaný sa od usporiadateľov Štefánskeho plesu vyberie a finančná čiastka bude použitá na navrhnutý účel. OZ súhlasilo s riešením obecnej rady. Finančné prostriedky vo výške prenájmu za kultúrny dom a za riad účtované zo Štefánskeho plesu konaného dňa 26.12.2010 OZ schválilo použiť na nákup vybavenia nových priestorov materskej školy. (uznesenie č. 217/2010)
 
 
b) Starosta obce prítomných informoval o prebehnutí verejnej súťaže na nehnuteľný majetok parc. č. 22385/53 o výmere 800m2 ostatné plochy a parc. č. 22385/68 o výmere 545m2 orná pôda. Do súťaže sa prihlásil jeden účastník, ktorý splnil všetky podmienky, čím verejnú súťaž vyhrala sl. Ľubica Miková, bytom Hrašné č. 63. Vo svojej ponuke uviedla kúpnu cenu 5,10 €/m2. OZ predaj nehnuteľného majetku schválilo. (uznesenie č. 218/2010)
 
 
4. Zmena rozpočtu na r. 2010    
Starosta obce udelil slovo pracovníčke Obce Rudník p. Menšíkovej, ktorá prítomných informovala o pripomienkach členov obecnej rady k návrhu 1. zmeny rozpočtu na r. 2010 zverejneného na úradnej tabuli a na internetovej  adrese obce a oboznámila prítomných o zapracovaní pripomienok do návrhu 1.zmeny rozpočtu na r. 2010. Komentár k pripomienkam k návrhu 1. zmeny rozpočtu na r. 2010 je prílohou č. 3 tejto zápisnice.
V diskusii k tomuto bodu programu vystúpila hlavná kontrolórka obce, ktorá vyjadrila svoje stanovisko a doporučila predložený návrh 1. zmeny programového rozpočtu na r. 2010 schváliť. Do diskusie sa zapojila i prítomná občianka p. Smetanová, ktorá sa spýtala na niektoré položky rozpočtu, ktoré boli menené, konkrétne na príjem z ŠJ réžia, výdavky ŠJ, kultúrne podujatia , verejnú zeleň, kanalizáciu Rudník-Hrašné.  Na otázky jej bolo v rámci možností zodpovedané. OZ najprv schválilo zmeny v pôvodne navrhnutom a zverejnenom návrhu 1. zmeny rozpočtu na r. 2010 (uznesenie č.219a/2010) a následne schválilo 1.zmenu rozpočtu na r. 2010, ktorá   je prílohou č. 4a) k tejto zápisnici.(uznesenie č.219b/2010)    
 
 
5. Zriadenie školského obvodu
Poslanci OZ boli oboznámení s tým, že pre našu občianku, žiačku 5. ročníka Izabelu Kékovú, trvale bytom Rudník č. 382, byt č. 2, ktorá v šk. roku 2010/2011 začala školskú dochádzku na II. ZŠ, Štúrova ul., Myjava nebol na zasadnutí konaného v auguste 2010 schválený školský obvod na tejto základnej škole. Z dôvodu, aby jej bolo z Krajského školského úradu preplácané cestovné, je nutné jej školský obvod na tejto ZŠ bol schválený. Do diskusie sa nikto nezapojil. OZ školský obvod na II. Základnej škole v Myjave, Štúrova ulica č. 8 pre žiačku Izabelu Kékovú schválilo (uznesenie č. 220/2010)
 
 
6. VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských
     zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
Návrh VZN 1/2010 bol zverejnený, k návrhu neprišli žiadne pripomienky. V diskusii k tomuto bodu programu nikto nevystúpil. OZ   VZN č. 1/2010 schválilo tak, ako je priložené v prílohe č. 5. (uznesenie č.221a/2010) OZ zrušilo platnosť VZN č. 3/2009 dňom účinnosti VZN č. 1/2010 (uznesenie č. 221b/2010)
 
 
 
7. VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné
     odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN 2/2010 bol zverejnený, k návrhu neprišli žiadne pripomienky. Vo VZN sa oproti pôvodne platnému VZN mení šiesta časť § 13, ods. 6 o sadzbách poplatku za vývoz komunálneho odpadu. V diskusii k tomuto bodu programu nikto nevystúpil. OZ   VZN č. 2/2010 schválilo tak, ako je priložené v prílohe č. 6. (uznesenie č.222a/2010) OZ zrušilo platnosť VZN č. 2/2009 dňom účinnosti VZN č. 2/2010 (uznesenie č. 222b/2010)
 
8. Návrh rozpočtu na r. 2011-2013
Návrh rozpočtu na r. 2011 - 2013 bol zverejnený. Materiály členovia obecného zastupiteľstva obdržali v písomnej podobe. Starosta obce udelil slovo pracovníčke Obce Rudník p. Menšíkovej, ktorá prítomných informovala, že premietnutím pozmeňovacích návrhov do 1.zmeny rozpočtu na r. 2010 sa poposúvali riadky i v návrhu rozpočtov na r. 2011-2013, konkrétne na príjme zo schválených projektov ZŠ a na príjme z podan.proj.-viac.ihrisko
Komentár k pripomienkam k návrhu programových rozpočtov na r. 2011-2013 je prílohou č. 3 tejto zápisnice. P. Menšíková ďalej prítomných oboznámila o jednotlivých navrhovaných príjmoch a výdavkoch a o celkovom hospodárení obce. Informovala tiež, že navrhovaný programový rozpočet na r. 2011 by sa mal schváliť. Rozpočty na r. 2012-2013 by sa mali zobrať na vedomie. K textovej časti programového rozpočtu na r. 2011-2013 p. Menšíková oboznámila prítomných , že oproti minulému roku je zmena v mernom ukazovateli pri podprograme 1.1.: Administratíva kde sa text merného ukazovateľa zákonné lehoty skrátiť o 5 % zmenil na text počet prípadov, pri ktorých bola skrátená zákonná lehota na vybavenie a pri podprograme 1.4.: Členstvo obce-profesijné združenia sa text merného ukazovateľa počet aktivít prospievajúcich obci zmenil na text počet záujmových organizácií a združení.
Starosta obce vyzval k slovu hlavnú kontrolórku, ktorá doporučila návrh rozpočtu schváliť. K tomuto bodu programu bola otvorená diskusia, do ktorej sa zapojil poslanec p. Srnánek, ktorý sa vyjadril, že rozpočet bol zostavovaný podľa skutočnosti r. 2010 a reálnych predpokladaných príjmov a výdavkov. OZ najprv schválilo zmeny v pôvodne navrhnutom a zverejnenom návrhu programového rozpočtu na r. 2011-2013 v tabuľkovej časti. (uznesenie č.223a/2010) a následne schválilo programový rozpočet na r. 2011 jeho tabuľková časť je prílohou č. 4a) k tejto zápisnici, textová časť programového rozpočtu je prílohou č. 4b) k tejto zápisnici. (uznesenie č.223b/2010) . Programové rozpočty na r. 2012-2013 zobralo  OZ na vedomie . (uznesenie č.223c/2010)
 
 
9. Žiadosti nájomníkov v 8BD-A, č. 379
Starosta obce prítomných informoval, že na bytovom dome 8BD-A prebehla kolaudácia a je potrebné byty odovzdať nájomníkom. Dňa 16.11.2010 zasadala komisia na prideľovanie nájomných bytov, ktorá na svojom zasadnutí schválila návrh nájomníkov, ktorým by byty mali byť pridelené, ďalej sa komisia zaoberala prejednaním žiadostí o predĺženie nájmu v 16 BJ, kde p. Bilkovej a p. Galandákovej končí nájomná zmluva, ktoré mali zmluvy na 1 rok, komisia doporučila im tieto zmluvy predĺžiť. Zápisnica zo zasadnutia komisie z 16.11.2010 je prílohou č. 7 tejto zápisnice. OZ zápisnicu zobralo na vedomie (uznesenie č. 224a/2010) V rámci diskusie vystúpil MVDr. Cibulka, člen komisie na prideľovanie nájomných bytov. OZ schválilo žiadosti budúcich nájomníkov do 8BD-A podľa doporučenia komisie (uznesenie č. 224b/2010)
na 2 - izbový
1a) p.Jánovi Pekníkovi, bytom Zuzky Zgurišky 536/41, Myjava a p. Alene Veiglovej, bytom
        Dolná štvrť 361/12, Myjava, sp.z.: 910/2009
1b) p. Veronike Puškárovej, bytom Hurbanova 156/72, Stará Turá a p. Marekovi Lipárovi,
       bytom Nitrianska 289/55, Radošina, sp.z.:379/2010
1c) Ing. Kataríne Bačovej, bytom Kamenné 1059/24, Myjava, sp.z.: 446/2010
na 3 – izbový byt
2a) p. Petrovi Krištofíkovi, bytom Staromyjavská 685/11, Myjava, sp.z.: 373/2010
2b) p. Ľubomírovi Vajlentovi, bytom Drgoňova dolina č 1252, Stará Turá, sp.z.: 427/2010
2c) Bc. Zuzane Boháčovej, bytom SNP 415/11, Myjava a p. Martinovi Zrínymu, bytom SNP
      408/3, Myjava, sp.z.: 451/2010
2d) p. Pavlíne Mockovčiakovej, bytom Nám. M.R.Štefánika 608/84, Myjava sp.z.: 503/2010
2e) p. Ľubomíre Kutulup, bytom 8.apríla 375/11, Myjava, sp.z.: 628/2010
 
schválenie predĺženia nájomnej zmluvyp. p. Janette Bilkovej, trvale bytom Rudník č. 382 o jeden rok, t.j. do 4.12.2011 a p. Lenke Galandákovej, trvale bytom Rudník č.381 o  jeden rok, t.j. do 30.11.2011 bolo OZ schválené (uznesenie č. 224c/2010)
 
Starosta obce tiež informoval o Ivanovi Mosnom, ktorý od podpisu zmluvy ani raz nezaplatil nájom. Obecným úradom bol dvakrát vyzvaný, na čo nereagoval, preto obecný úrad navrhuje zrušenie nájomnej zmluvy. V rámci diskusie sa poslanci informovali, ako by sa daná záležitosť dala riešiť, starosta obce odpovedal, že jeho nedoplatky by sa prechodne dali riešiť z uhradenej finančnej zábezpeky. OZ zobralo informáciu o výpovedi na vedomie (uznesenie č. 224d/2010)
 
 
10. Zápis do kroniky
Starosta informoval, že sa jedná o zápis do obecnej kroniky za r. 2009. Návrh zápisu bol overený komisiou na zápis do obecnej kroniky. Komisiou boli doplnené dve pripomienky, Starosta obce v rámci rozpravy k tomuto bodu programu vyzval k slovu prítomnú sl. Zmekovú členku komisie k overeniu informácií pripravených k zapísaniu do kroniky obce. Sl. Zmeková sa vyjadrila, že komisia našla dve nezhody. Zápis do kroniky s opravou zistených nezhôd sl. Zmeková doporučila OZ schváliť. Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto neprihlásil. OZ zápis roku 2009 do kroniky obce schválilo s pripomienkami komisie (uznesenie č. 225/2010)
 
 
11. Interpelácie poslancov
V tomto bode programu vystúpili poslanci s nasledovnými problémami v obci:
- p. Fridrišek a MVDr. Cibulka sa informovali, na prebiehajúce práce spojené s prestavbou
 budovy školy, starosta obce prítomných oboznámil, aké práce treba ešte na budove ZŠ
 previesť
- p. Fridrišek sa informoval na predajňu COOP Jednota, starosta obce prítomných
 informoval, že predajňa je otvorená a záleží len na občanoch, či budú tento obchod využívať
- Ing. Duga sa vyjadril k údržbe miestnej komunikácie v lokalite u Dugov, starosta obce sa
   vyjadril, že na prácach sa bude ešte pokračovať ak to počasie dovolí
- p. Srnánek sa informoval na rozvod elektrického vedenia v lokalite Árendy, starosta obce
 prítomných informoval, že by malo byť hotové do konca marca r. 2011.
- p. Srnánek sa informoval na práce v rámci projektu Revitalizácie centrálnej časti obce,
   starosta obce prítomných informoval, že s prácami sa bude pokračovať v jarnom období
- Ing. Duga, sa informoval na projekt Zberný dvor, starosta obce prítomných informoval, že  
   schválenie tohto projektu je reálne
Do tohto bodu programu sa zapojili i prítomní občania:
- p. Ján Juráš sa spýtal v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami na možnosť
   účasti tretích osôb pri sčítavaní hlasov, starosta prítomných informoval, že s týmto sa treba
   obracať na predsedu volebnej komisie a na zapisovateľku
- p. Vladimír Ferianec sa informoval, prečo je volebná miestnoť v budove ZŠ. Starosta obce
 prítomných informoval, že v kultúrnom dome sa koná v piatok, t.j. deň pred voľbami
 stužková, na ktorú bola miestnosť objednaná rok vopred
- p. Ivan Jakubec sa vyjadril k prenosnej urne o ktorú môžu občania požiadať v blížiacich sa
   komunálnych voľbách a upozornil, že zo zákona môže o prenosnú urnu požiadať ten, kto je
   vážne chorí, zo závažných a najmä zdravotných dôvodov. Ďalej sa p. Jakubec obrátil na
   starostu obce s požiadavkou, aby ako šofér nechodil s urnou on, ale úplne cudzí šofér.
   Starosta obce informoval, že obec nemá šoféra, ktorý by bol v deň volieb k  dispozícii.
   Pán Jakubec sa spýtal,  či by bol problém v tom, keby oni ako kandidáti - ako úplne cudzí, 
   objednali k vozeniu prenosnej urny taxík. Na zaplatenie taxíka by sa poskladali. Starosta
   prítomných informoval, že ak s tým bude súhlasiť volebná komisia, on osobne s tým
   problém nemá. Do diskusie sa zapojil   poslanec p. Holota, ktorý prítomných informoval,
   že tento problém treba adresovať na volebnú komisiu a nie obecnému zastupiteľstvu.
 
 
Na záver sa starosta obce poďakoval obecnému zastupiteľstvu za ich štvorročnú prácu, ktorú vykonali v prospech obce, tým, že svojim hlasom odobrili všetky závažné rozhodnutia, pretože bez ich súhlasu by obecný úrad nemohol robiť nič. Starosta obce záverom informoval, že ešte v tomto roku bude I. zasadnutie OZ, na ktorom by rád privítal všetkých súčasných poslancov bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú zvolení.
 
 
Uznesenie č. 215/2010
 Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
 a) Program XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa
     24. novembra 2010 s nasledovnými bodmi programu:
 1. Zahájenie
 2.  Kontrola uznesení
 3.  Majetkové prevody
 4.  Zmena rozpočtu na r. 2010
 5.  Zriadenie školského obvodu
 6.  VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ  
             a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
 1.  VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné
              stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
 1.  Návrh rozpočtu na r. 2011
 2.  Žiadosti nájomníkov v 8BD-A, č. 379
 3.  Zápis do kroniky
 4.  Interpelácie poslancov
 
 b) Návrhovú komisiu v zložení: sl. Andrea Zmeková a p. Roman Fridrišek
 
c) Overovateľov zápisnice: Ing. Štefan Duga a MVDr. Martin Cibulka
         
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 216/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 217/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje použiť finančné prostriedky vo výške prenájmu za kultúrny dom a za riad účtované zo Štefánskeho plesu konaného dňa 26.12.2010 na nákup vybavenia nových priestorov materskej školy.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 218/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
- v nadväznosti na uznesenie č. 204/2010 zo dňa 17.8.2010
1. berie na vedomie
1.1 informáciu starostu obce – ako organizátora súťaže o priebehu súťaže
1.2 odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení zápisnice z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže
 
2. konštatuje – ako záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka
- že hodnotí ako najvýhodnejší z predložených návrhov návrh navrhovateľky Ľubice Mikovej, bytom Hrašné č. 63
 
3. schvaľuje prevod nehnuteľného majetku parc. č. 22385/53 o výmere 800m2 ostatné plochy a parc. č. 22385/68 o výmere 545m2 orná pôda za kúpnu cenu 5,10 €/m2 sl. Ľubici Mikovej, bytom Hrašné č. 63 k výstavbe rodinného domu za podmienok:
1. možnosti odstúpenia obce od zmluvy v prípade, že žiadateľ do šestich mesiacov od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom nepostaví základovú dosku rodinného domu a vrátením kúpnej ceny 5,10 €/m2 .
2. zriadenia predkupného práva obce ako záväzkový vzťah do roku 2020 za sumu 5,10 €/m2
3. Žiadateľka zabezpečí zmluvu o prevode nehnuteľností.
Žiadateľka nie je fyzickou osobou podľa § 9a článok 6 zákona č.138/1991 o majetku obcí.
 
        
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 219/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a) pozmeňovací návrh v 1. zmene programového rozpočtu na r. 2010 - v tabuľkovej časti
b) 1. zmenu programového rozpočtu na r. 2010 – s pozmeňovacím návrhom v tabuľkovej
    časti
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
Uznesenie č. 220/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zriadenie školského obvodu na II. Základnej škole v Myjave, Štúrova ulica č.18, pre žiačku Izabelu Kékovú , trvale bytom Rudník č.382
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 221/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
a) schvaľuje VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ  
    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
b) dňom účinnosti VZN č. 1/2010 ruší VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
    a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
    Rudník
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 222/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
a) schvaľuje VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné
    stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
b) dňom účinnosti VZN č. 2/2010 ruší VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom
    poplatku za KO a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 223/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
a) schvaľuje pozmeňovacie návrhy v programovom rozpočet na r. 2011-2013 – tabuľková
    časť
b) schvaľuje programový rozpočet na r. 2011 s pozmeňovacími návrhmi v tabuľkovej časti
c) berie na vedomie programový rozpočet na r. 2012 a 2013 s pozmeňovacími návrhmi
    v tabuľkovej časti
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
Uznesenie č. 224/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
a) berie na vedomie zápisnicu zo VII. Zasadnutia komisie na prideľovanie nájomných bytov
 
b) schvaľuje žiadosti žiadateľov do 8BD-A
na 2 – izbový byt
1a) p.Jánovi Pekníkovi, bytom Zuzky Zgurišky 536/41, Myjava a p. Alene Veiglovej, bytom
      Dolná štvrť 361/12, Myjava, sp.z.: 910/2009
1b) p. Veronike Puškárovej, bytom Hurbanova 156/72, Stará Turá a p. Marekovi Lipárovi,
      bytom Nitrianska 289/55, Radošina, sp.z.:379/2010
1c) Ing. Kataríne Bačovej, bytom Kamenné 1059/24, Myjava, sp.z.: 446/2010
 
na 3 – izbový byt
2a) p. Petrovi Krištofíkovi, bytom Staromyjavská 685/11, Myjava, sp.z.: 373/2010
2b) p. Ľubomírovi Valjentovi, bytom Drgoňova dolina č 1252, Stará Turá, sp.z.: 427/2010
2c) Bc. Zuzane Boháčovej, bytom SNP 415/11, Myjava a p. Martinovi Zrínymu, bytom SNP
      408/3, Myjava, sp.z.: 451/2010
2d) p. Pavlíne Mockovčiakovej, bytom Nám. M.R.Štefánika 608/84, Myjava sp.z.: 503/2010
2e) p. Ľubomíre Kutulup, bytom 8.apríla 375/11, Myjava, sp.z.: 628/2010
 
c) schvaľuje predĺžiť nájomnú zmluvu:
1) č. 13/2006/NB p. Janette Bilkovej, trvale bytom Rudník č. 382 o jeden rok, t.j. do
     4.12.2011
2) č. 18/2007/NB p. Lenke Galandákovej, trvale bytom Rudník č.381 o  jeden rok, t.j. do
    30.11.2011
 
d) berie na vedomie informáciu o výpovedi p. Ivanovi Mosnému, bytom Rudník č. 380, byt
    č. 2 z dôvodu neplatenia nájomného
 
 
 
Uznesenie č. 225/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zápis r. 2009 do kroniky obce s pripomienkami komisie.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:        7                 PROTI:     -             ZDRŽALI SA:      -           
 
 
 
 
 
 
 
     Bc. Jaroslav Ferianec                                                                           Viera Menšíková
           starosta obce                                                                                    zapisovateľka
 
 
 
                                                            MVDr. Martin Cibulka
                                                              Ing. Štefan Duga
                                                           overovatelia zápisnice