Zápisnica 19.12.2010

Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 19.decembra 2010 o 15.00 hod
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela v zmysle zákona na podporu vlastenectva o používaní štátny symbolov hymna Slovenskej republiky. Potom starosta obce privítal všetkých prítomných na tomto slávnostnom zasadnutí a vyzval predsedu miestnej volebnej komisie p. Jarmilu Konečníkovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy. P. Konečníková predniesla výsledky volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnili dňa 27. novembra 2010 a vyzvala znovuzvoleného starostu obce Bc. Jaroslava Ferianca, aby prestúpil pred občanov a zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý prečítala zapisovateľka, p. Moniku Caltíkovú. Starosta potvrdil zloženie zákonom predpísaného sľubu svojím podpisom. Zapisovateľka ďalej prečítala sľub poslancov, ktorý vzápätí novozvolení poslanci potvrdili svojím podpisom v abecednom poradí. Potom sa starosta obce predniesol svoj príhovor a poďakoval za doterajšie pôsobenie v obecnom zastupiteľstve poslancom, ktorí vykonávali svoju funkciu v predchádzajúcom období a odovzdal im upomienkové predmety.
     Potom novozvolení poslanci schválili jednotlivé uznesenia, ktorými zobrali na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy a konštatovali, že starosta obce i poslanci zložili svoj zákonom predpísaný sľub. Ďalej novozvolení poslanci schválili program zasadnutia zastupiteľstva, ktorý bol doplnený o bod „Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2011“. Za overovateľov zápisnice boli určení MVDr. Martin Cibulka a Miroslav Holota.
     Starosta obce oboznámil prítomných s potrebou schváliť z členov zastupiteľstva jedného poslanca, ktorý bude poverený vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12 zákona o obecnom zriadení. Vedením týchto zasadnutí bol poverený p. Peter Srnánek.
Ďalším bodom programu bolo schválenie jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva, ich predsedov a členov. Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schválilo mandátovú komisiu a komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Rudníku, návrhovú komisiu, bytovú komisiu, komisiu na posudzovanie návrhov zápisu do kroniky obce a volebnú komisiu. Predsedovia a členovia jednotlivých komisií boli schválení nasledovne: za predsedu  mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom           zastupiteľstve v Rudníku: poslanca  MVDr. Martina Cibulku a za jej členov poslancov Ing. Štefana Dugu a Petra Srnánka. Za predsedu návrhovej komisie MVDr. Martina Cibulku a za člena komisie poslanca Ing. Pavla Konečného. Za  predsedu bytovej komisie bol zvolený poslanec Ing. Pavol Konečný a za jej členov  poslanci Miroslav Holota a Roman Fridrišek. Ďalej bola za predsedu komisie na posudzovanie návrhov zápisu do kroniky obce schválená  poslankyňa Andrea Zmeková a za členov boli schválení poslanec Roman Fridrišek a odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb, a to:  Elena Tomišová a   Oľga Srnánková.
Ďalej bola schválená obecná rada a za jej členov obecné zastupiteľstvo schválilo týchto poslancov: MVDr. Martina Cibulku, Ing. Pavla Konečného a Petra Srnánka.
     Ako ďalší bod programu starosta predniesol žiadosť Ľubice Mikovej, bytom 916 14 Hrašné č. 63, aby pozemok parc.č. 22385/53 – ostatné plochy vo výmere 800m2 bol odpredaný v prospech kupujúcich Ľubici Mikovej, bytom 916 14 Hrašné č. 63 v podiele ½ a a Romana Volára, bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Považská 1979/3, nakoľko sl. Miková bude na pozemku rodinný dom stavať spolu s priateľom, preto má záujem, aby bol i spoluvlastníkom stavebného pozemku. Druhý pozemok parc.č. 22385/68 – orná pôda vo výmere 545m2 zostane odpredaný iba v prospech kupujúcej – sl. Mikovej. Pôvodné uznesenie č.218/2010, ktoré bolo schválené dňa 24. novembra 2010 sa týmto ruší.
 
 Starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva so žiadosťou o zrušenie pridelenia 3-izbového nájomného bytu  č. 379/2 zo dňa 9.12.2010 sl. Pavlíny Mockovčiakovej, Nám.M.R.Štefánika 608/84, Myjava, ktorá bola zaevidovaná pod. č. : 819/2010. Z dôvodu, že sa tento byt uvoľnil, bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 16.novembra 2011 navrhla prideliť byt ďalšiemu záujemcovi v poradí, ktorý splnil požadované podmienky, ktoré sa posudzujú u jednotlivých žiadateľov o nájomné byty. Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie tohto bytu navrhovaným žiadateľom -  p. Jánovi Cigánkovi, bytom  Dolná štvrť 506/36, Myjava a Adriane Cigánkovej, bytom Hrašné č. 79.
     Posledným bodom programu bolo schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2011. Obecné zastupiteľstvo tento plán schválilo podľa predloženého návrhu bezo zmien.
 
     Nakoľko jednotlivé body programu boli priebežne schvaľované, starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 

 

 
Uznesenie č. 1/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
 
 
A .  b e r i e n a v e d o m i e :
 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
 
 

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
  
B. k o n š t a t u j e, ž e
  
1. novozvolený starosta obce Bc. Jaroslav Ferianec zložil zákonom predpísaný sľub starostu      
    obce   
 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: MVDr. Martin Cibulka, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek, Miroslav     Holota, Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Andrea Zmeková
 
 Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 
 
Uznesenie č. 2/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
 

 

A. schvaľuje
  
Program rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli doplnený o bod „Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2011“.

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 

 

B. p o v e r u j e
 
poslanca Petra Srnánka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---

 

Uznesenie č. 3/2010
 

 


Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
 
A . z r i a ď u j e
 
komisie, a to mandátovú komisiu a komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Rudníku, návrhovú komisiu, bytovú komisiu, komisiu na posudzovanie návrhov zápisu do kroniky obce a volebnú komisiu.
 
 
Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 
B . v o l í
 
1. a) predsedu  mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom             zastupiteľstve v Rudníku: poslanca  MVDr. Martina Cibulku
 

 

    b) členov komisie:  poslancov Ing. Štefana Dugu a Petra Srnánka
 
2. a) predsedu návrhovej komisie: MVDr. Martina Cibulku
 

 

    b) člena komisie:  poslanca Ing. Pavla Konečného
 
3. a) predsedu bytovej komisie: poslanca Ing. Pavla Konečného
 

 

    b) členov komisie:  poslancov Miroslava Holotu a Romana Fridriška
 
4. a) predsedu komisie na posudzovanie návrhov zápisu do kroniky obce: poslankyňu Andreu   Zmekovú
    b) členov komisie: poslanca Romana Fridriška
        odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Elenu Tomišovú
                                                                                              Oľgu Srnánkovú
 
 
Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 

 

Uznesenie č. 4/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
A . z r i a ď u j e
 
obecnú radu
 
Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 

 

B . v o l í
 
za členov obecnej rady poslancov: MVDr. Martina Cibulku, Ing. Pavla Konečného,  Petra  Srnánka
  

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
   

 

Uznesenie č. 5/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
  
s c h v a ľ u j e   „Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Rudník“.
 
 

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---

Uznesenie č. 6/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku 
  
1. ruší
 
 uznesenie č. 218/2010 zo dňa 24.11.2010
 
2. schvaľuje
 
prevod nehnuteľnosti, zapísanej Správou katastra Myjava na LV č. 836 pre obec a k.ú. Rudník k výstavbe rodinného domu:
- pozemok C KN parc.č. 22385/53 – ostatné plochy vo výmere 800m2 v prospech kupujúcich Ľubici Mikovej, bytom 916 14 Hrašné č. 63 v podiele ½ a a Romana Volára, bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Považská 1979/3 v podiele ½ za kúpnu cenu 5,10 EUR/m2
 - pozemok C KN parc.č. 22385/68 – orná pôda vo výmere 545m2 v prospech kupujúcej Ľubici Mikovej, bytom 916 14 Hrašné č. 63 v podiele 1/1 za cenu 5,10 EUR/m2
za podmienok:
  1. možnosti odstúpenia obce od zmluvy v prípade, že žiadatelia do šestich mesiacov od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom nepostavia základovú dosku rodinného domu a vrátením kúpnej ceny 5,10 €/m2.
  2. zriadenia predkupného práva obce ako záväzkový vzťah do roku 2020 za sumu 5,10 €/m2
  3. Žiadatelia zabezpečia zmluvu o prevode nehnuteľností.
 
Žiadatelia nie sú fyzickou osobou podľa § 9a článok 6 zákona č.138/1991 o majetku obcí. Prevod sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 1a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 
 

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 

 

Uznesenie č. 7/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku 

a)      berie na vedomie
žiadosť o zrušenie pridelenia 3-izbového nájomného bytu  č. 379/2 zo dňa 9.12.2010 sl. Pavlíny Mockovčiakovej, Nám.M.R.Štefánika 608/84, Myjava, pod. č. : 819/2010,
 
b)      schvaľuje
pridelenie uvoľneného 3-izbového nájomného bytu č. 379/2 ďalším žiadateľom, ktorí boli posudzovaní bytovou komisiou dňa 16.11.2010 a to : p. Cigánkovi Jánovi, Dolná štvrť 506/36, Myjava a Adriane Cigánkovej, Hrašné č. 79 sp.z.: 597/2010.

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 

 

Uznesenie č. 8/2010

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku 
 

 

schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2011 podľa predloženého návrhu.
 
Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 
 

 

 
            Bc. Jaroslav Ferianec                                                            Monika Caltíková
                 starosta obce                                                                       zapisovateľka
 
 
MVDr. Martin Cibulka
Miroslav Holota
overovatelia zápisnic