Zápisnica 18.05.2010

Z á p i s n i c a
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 18. mája 2010 o 17.00 hod
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a) starosta obce prečítal návrh programu XXI. zasadnutia, ktorý navrhol doplniť o dva body programu, čím sa bod 9 Interpelácie poslancov posunul na poradové číslo 11. Do navrhovaného programu boli vsunuté bod č. 9 Žiadosť o NFP – zberný dvor a bod č. 10 Kronika za rok 2008. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo doplnený program XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa 18.mája 2010 schválilo  nasledovne:
 1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola uznesení
 3. Majetkové prevody
 4. Zabezpečenie dotácie na 16 BJ
 5. Návrh záverečného účtu za rok 2009
 6. VZN č. 3/2009
 7. Návrh na prijatie úveru za účelom prefinancovania projektov
 8. Žiadosti nájomníkov 8BD-B, č. 380
 9. Žiadosť o NFP – zberný dvor
 10. Kronika za rok 2008
 11. Interpelácie poslancov
      (uznesenie č.183a/2010)
b/ Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter Srnánek a p. Milan Štefík
     (uznesenie č.183b/2010)
c/ Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Roman Fridrišek a sl. Andrea Zmeková
 (uznesenie č.183c/2010)
 
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedla hlavná kontrolórka p. Zuzana Malková, ktorá predložila kontrolu uznesení spracovanú v písomnej forme – priložené ako príloha č. 2.
V rámci diskusie k tomuto bodu sa poslanec p. Srnánek, informoval k uzneseniu č. 155/2009 týkajúceho sa projektu „Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Rudník“, ku ktorému sa vyjadril starosta obce, že projekt našej obci nebol schválený z dôvodu uprednostnenia obcí, spadajúce do chránenej krajinnej oblasti. Do diskusie sa už nikto ďalší nezapojil, kontrolu uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie (uznesenie č. 184/2010)
 
3. Majetkové prevody
Starosta obce prítomných informoval o dvoch doručených žiadostiach
Ing. Pavla Foltína, bytom Partizánska 286/7, 907 01 Myjava, ktorý v zmysle kúpnej zmluvy na pozemok parc. č. 22393/46 k.ú. Rudník nám ponúka na spätný odpredaj pozemok, ktorý od nás odkúpil v sume za 150,- Sk /m2 a zároveň Obci Rudník navrhuje nového kupcu, ktorý sa pravdepodobne s ním skontaktoval, že by chcel tento pozemok kúpiť. V Obci Rudník bola zaregistrovaná žiadosť Ing. Pavla Tallu, bytom Hodžova 10, 907 01 Myjava, ktorý žiada o odkúpenie predmetnej parcely o výmere 2291,91 m2 , ktorá je t.č. vo vlastníctve Ing. Pavla Foltína. Ide o situáciu, kedy Obec Rudník má predkupné právo na tento pozemok. Keďže na jednej strane máme ponuku k odkúpeniu a na druhej strane k odpredaju za podmienok stanovených pri predaji tohto pozemku, starosta obce navrhol riešenie, že s Ing. Foltínom bude spísaná zmluva o zriadení predkupného práva ako vecného práva a v tom okamihu môže Ing. Foltín spísať zmluvu s Ing Tallom o prevode tohto pozemku , s tým, že stanovené podmienky: predkupného práva obce a kúpna cena 4,98 / m2 zostanú zachované.      
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu v rámci ktorej vystúpil prítomný občan p. Vladimír Ferianec bytom Rudník č. 22, ktorý poznamenal, prečo sa nepostupuje formou verejnej súťaže podľa zákona a tiež navrhol osloviť p. A Korčáka záujemcu, ktorého doporučil Ing. Foltín. Starosta objasnil, že pri verejnej súťaži vznikajú obci ďalšie náklady s uverejnením v regionálnej tlači, so zapísaním do katastra. Pán Vl. Ferianec tiež poznamenal, že navrhovanou formou predaja môže byť pozemok odpredaný pod cenou. Starosta prítomných informoval, že na základe znaleckého posudku cena pozemku bola stanovaná menej ako 4,98 €/m2 ( 150,- Sk/m2), ale nie je aj proti takémuto spôsobu odpredaja pozemku.   V rámci diskusie poslancov nikto nepredložil žiadny pozmeňujúci návrh. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod parcele č. 22393/46 vo vlastníctve Ing. Pavla Foltína v prospech Ing. Pavla Tallu, za podmienok uzatvorenia zmluvy o zriadení predkupného práva, ako vecného práva v prospech Obce Rudník za dohodnutú kúpnu cenu 4,98 €/m2. Oprávnený vyplatí nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po písomnej ponuke. Predkupné právo ako vecné právo pôsobí aj voči nástupcom povinného z predkupného práva. Ak oprávnený z predkupného práva nehnuteľnosť nekúpi zostáva mu predkupné právo zachované za rovnakých podmienok aj voči nástupcom povinného z predkupného práva. Povinný sa zaväzuje rešpektovať predkupné právo, oprávnený prijíma predkupné právo ako vecné právo, ktoré ako také bude zapísané na liste vlastníctva v časti C. (uznesenie č. 185/2010)    
 
4. Zabezpečenie dotácie na 16BJ
Vzhľadom na to že MVRR žiada v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií zriadiť vecné bremeno na časť finančných prostriedkov, ktoré nám boli poskytnuté ako dotácia vo výške
6 398 900,- Sk t.j. 212 404,56 €. Toto zabezpečenie sa vzťahuje na tieto časti:
Stavebník sa zaväzuje, že:
- bytové jednotky v stavbe BD16 b.j. Rudník budú po dobu minimálne 30 rokov výlučne   
   využité na účely nájomného bývania
- dokončené byty prenajme len za podmienok uvedených v § 5 výnosu
- cenu ročného nájmu určí dohodou: najmenej však vo výške 1,5 % z oprávnených nákladov
   (§ 4 ods. 5 a 6 výnosu) na tvorbu fondu prevádzke, údržby a opráv.
Pri nedodržaní týchto podmienok môže dôjsť k povinnosti vrátenia poskytnutej dotácie.
Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nikto o slovo neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu poskytnutú záložným veriteľom, za podmienok dohodnutých v zmluve č. 0279/PRB-2005 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov uzatvorenú so stavebníkom Obcou Rudník. (uznesenie č. 186/2010)    
 
5. Návrh Záverečného účtu za rok 2009
Záverečný účet Obce Rudník za rok 2009 bol poslancom OZ predložený v písomnej podobe. Bol tiež zverejnený na úradnej tabuli i na internetovej stránke obce. K záverečnému účtu sa vyjadrila pracovníčka obecného úradu, p. Menšíková, ktorá poznamenala, že pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádzalo z účtovných výkazov k 31.12.2009. Poznamenala však, že vo výkaze FIN 1-04 sú údaje skreslené, nakoľko niektoré príjmy neboli do príjmov nahraté, čo je spomenuté i v texte záverečného účtu. Poslancom bol predložený ešte ďalší písomný materiál - doplnenie návrhu záverečného účtu, vypracovaného na základe rozboru účtovnej závierky s Ing. Urbanovou, audítorkou Obce Rudník, ktorá zistila, že vo finančných operáciách príjmových chýba príjem z úveru ŠFRB vo výške 58 932,36 € príloha č.3. K záverečnému účtu boli Obci Rudník doručené pripomienky p. Smetanovej priložené ako príloha č. 4, na ktoré bolo vypracované písomné vyjadrenie Obce Rudník priložené ako príloha č. 5
Na vyzvanie starostu obce sa vyjadrila k záverečnému účtu hlavná kontrolórka. Jej stanovisko priložené k zápisnici ako príloha č. 6. Po vyjadrení hlavnej kontrolórky starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa zapojil poslanec p. Srnánek, ktorý informoval o stanovisku obecnej rady, ktorá doporučila záverečný účet schváliť bez výhrad.
V rámci diskusie sa p. Smetanová informovala či výdavky týkajúce sa akcií spojených s projektom Propagácia tradičného remesla košikárstva sú všetky hradené z rozpočtu obce, čím vlastne nie je dostatok finančných prostriedkov na iné potrebné položky. Starosta obce vysvetlil spôsob financovania výdavkov spojených s aktivitami prebiehajúceho projektu.
Ďalej sa informovala na príjmy za vyťažené drevo. Toto bolo vyfakturované koncom roka.
Tiež upozornila na dezolátny stav ciest v lokalite u Hluchých, hoci boli výdavky na údržbu miestnych komunikácií prekročené. Upozornila, že vo viacerých obciach sa stretla s tým, že každý poslanec má na starosti určitú časť obce, prečo to tak nie je aj u nás. Starosta obce informoval, že zákon to takto neprikazuje. Ďalej sa pani Smetanová zaujímala, komu patria zákopy okolo hlavnej cesty, nakoľko v týchto sú upchané priepusty. Je možnosť nahlásiť toto Správe ciest, v Myjave p Michnovi. Starosta obce tiež spomenul kanalizáciu, pri ktorej sa stále stretávame s problémom podpísania zmluvy o budúcej zmluve.
OZ schválilo doplnenie textu záverečného účtu Obce Rudník za rok 2009 (uznesenie č. 187a/2010)    
OZ schválilo záverečný účet obce Rudník za rok 2009 s doplneným textom a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad, prebytok rozpočtového hospodárenia roku 2009 vo výške 15 154,13 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších schválilo previesť:
- vo výške 10 %, t.j. 1 515,41 € do rezervného fondu k financovaniu kapitálových výdavkov
   v roku 2010
- zostávajúcu čiastku, t.j. 13 638,72 € vrátiť do bytového fondu (vklady na byty 16 BJ)
Záverečný účet obce Rudník za rok 2009 s doplneným textom priložený k zápisnici ako príloha č. 7 (uznesenie č. 187b/2010)    
 
6. VZN č. 3/2009
Pred prejednávaním tohto bodu programu opustil miestnosť poslanec p. Holota. Starosta obce prítomných informoval o nutnosti zmeny prílohy vo VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník, z dôvodu zvýšenia počtu žiakov v tunajšej MŠ.
V diskusii k tomuto bodu programu nikto nevystúpil. OZ zmenu VZN č. 3/2009 schválilo tak ako bolo navrhované - príloha č. 8. Za zmenu VZN č. 3/2009 hlasovalo šesť poslancov, poslanec p. Holota nehlasoval z dôvodu neprítomnosti. (uznesenie č. 188/2010)
 
7. Návrh na prijatie úveru za účelom prefinancovania projektov
Starosta obce prítomných informoval o spôsobe financovania projektu Propagácia tradičného remesla košikárstva, pri ktorom sú zatiaľ všetky výdavky hradené z rozpočtu obce. Výdavky, ktoré obci vznikli počas roku 2009 a 2010 neboli obci zatiaľ zrefundované. Starosta obce prítomným oznámil, že z uvedeného dôvodu by bolo vhodné zobrať úver v banke, v ktorej máme väčšinu účtov, t.j. VÚB, a.s. za účelom vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce vo výške 70 000,00 € úročeného do 4 %. Z týchto prostriedkov by boli prefinancované i výdavky spojené s projektom Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku, ktoré boli dodnes uhradené
V diskusii sa poslanec p. Fridrišek informoval na dĺžku obdobia počas, ktorého by sa tento úver mal splatiť. K poskytnutiu úveru sa vyjadrila i hlavná kontrolórka obce. Jej stanovisko priložené v písomnej forme ako príloha č. 9.OZ čerpanie úveru vo VÚB vo výške 70 000,00 € za účelom časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce schválilo (uznesenie č. 188a/2010) a tiež schválilo zaručenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky obce a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke (uznesenie č. 188b/2010)
 
8. Žiadosti nájomníkov v 8BD-B, č. 380
Starosta obce vyzval k slovu prítomného MVDr. Cibulku, člena komisie, ktorá dňa 17.5.2010 zasadala z dôvodu výberu nájomníkov do dostavujúceho sa bytového domu 8BD-B, č. 380. Zápisnica zo zasadnutia komisie priložená k tejto zápisnici ako príloha č. 10.
OZ schválilo žiadosti budúcich nájomníkov do 8BD-B podľa doporučenia komisie, t.j.
na 2 - izbový
p. Oslejovej Adriane, bytom Rudník č. 219,    sp.z.: 570/2009
manželom Beňušovím, bytom Turá Lúka 198,   sp.z.: 908/2009
sl. Bátovej, bytom Dolná štvrť 361/14, Myjava uvedený byt prideliť ako služobný   v zmysle Výnosu MVRR SR č. V-1/2006 § 5   bod 2b).
na 3 - izbový byt
p. Gregorová, bytom Jablonská 299/1, Myjava, sp.z.: 362/2006
p. Bartošová, bytom Poriadie č. 215, sp.z.: 308/2008 – na 1 rok z dôvodu príjmu
p. Ižová, bytom Rudník č. 132, sp.z.: 631/2008
p. Kňažská, bytom Štúrova 263/22, Myjava, sp.z.: 357/2009
p. Mosný, bytom M.Marečka 970/14, Myjava, sp.z.: 497/2009
po informáciách MVDr. Cibulkom bola otvorená diskusia, v ktorej starosta obce ešte bližšie rozobral podmienky k prideleniu nájomného obecného bytu. (uznesenie č. 190/2010)
 
9. Žiadosť o NFP – zberný dvor
Starosta obce prítomných informoval o možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov v rámci projektu v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu 
s názvom „Zberný dvor Rudník“ v celkovej výške 362 837,15 €, pričom obec musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 18 141,86 €. V rámci projektu by bolo možné Zberný dvor zveladiť, zakúpiť potrebnú váhu, zakúpiť techniku slúžiacu na zber a na manipuláciu s odpadom, zakúpenie nádob, kontajnerov na triedenie odpadu, a šíriť osvetu k lepšiemu separovaniu odpadu, v ktorom má naša obec ešte stále rezervy. Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto neprihlásil. OZ predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor Rudník“ schválilo (uznesenie č. 191/2010)
 
10. Kronika za rok 2008
Starosta obce vyzval k slovu prítomnú sl. Zmekovú členku komisie k overeniu informácií pripravených k zapísaniu do kroniky obce. Sl. Zmeková sa vyjadrila, že komisia nenašla žiadne pripomienky ani nijaké chyby, doporučila OZ zápis do kroniky previesť. K tomuto bodu programu nemal nikto žiadne otázky. OZ zápis roku 2008 do kroniky obce schválilo bez pripomienok (uznesenie č. 192/2010)
 
11. Interpelácie poslancov
V tomto bode programu vystúpili poslanci s nasledovnými problémami v obci:
- p. Srnánek sa informoval, aké máme predpoklady na schválenie projektu „Zberný dvor
 Rudník“. Podľa mienky starostu obce - pozitívne
- p. Štefík sa informoval kedy sa bude kolaudovať 8BD-B – kolaudácia by sa mala uskutočniť
 v 6/2010
- p. MVDr. Cibulka sa informoval akým spôsobom sa budú byty v 8BD-B prideľovať –
 v zmysle VZN obce Rudník o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
- p. Duga čo sa bude robiť s hlinou na školskom dvore – túto si odvezú stavbári pracujúci na
 „Skalečke“
- p. Duga, upozornil na zasypané zákopy a zanesené rúry v lokalite u Dugov – po zlepšení
 počasia sa toto bude riešiť
- starosta obce informoval o ponuke Občanského sdružení Diakonie Broumov, n. o.,
   poskytujúcej sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti – materiálnou pomocou,
   azylovým ubytovaním a pod. Táto organizácia vyhlasuje okrem iného zbierku použitého
   ošatenia. Starosta obce má starosť, aby toto občania nepoňali ako odvoz textilného
   odpadu. Po vzájomnej diskusii poslanci navrhli formou letákov občanov o tejto zbierke
   informovať   avšak zdôrazniť, že sa jedná o humanitárnu zbierku použitého
   zachovalého šatstva, hračiek, domácich potrieb, obuvi a i. na humanitárnu pomoc.
  
 
Uznesenie č. 183/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a/ program rokovania:
      1.   Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 1. Kontrola uznesení
 2. Majetkové prevody
 3. Zabezpečenie dotácie na 16 BJ
 4. Návrh záverečného účtu za rok 2009
 5. VZN č. 3/2009
 6. Návrh na prijatie úveru za účelom prefinancovania projektov
 7. Žiadosti nájomníkov 8BD-B, č. 380
 8. Žiadosť o NFP – zberný dvor
 9. Kronika za rok 2008
 10. Interpelácie poslancov
 
b/ návrhovú komisiu v zložení: p. Peter Srnánek a p. Milan Štefík
 
c/ overovateľov zápisnice: p.Roman Fridrišek a sl. Andrea Zmeková
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 184/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 185/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku súhlasí s prevodom parcele č. 22393/46 v k.ú. Rudník, ktorý v súčasnosti vlastní Ing. Pavol Foltín, bytom Partizánska 286/7, Myjava 907 01 v prospech Ing. Pavla Tallu, bytom Hodžova 10, Myjava 907 01 za podmienok uzatvorením zmluvy o zriadení predkupného práva, ako vecného práva v prospech Obce Rudník. Podľa tejto zmluvy sa Ing. Pavol Foltín zaväzuje, že v prípade predaja uvedenej nehnuteľnosti písomne ponúkne túto nehnuteľnosť najskôr oprávnenému Obci Rudník za dohodnutú kúpnu cenu 4,98 €/m2. Oprávnený vyplatí nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po písomnej ponuke. Predkupné právo ako vecné právo pôsobí aj voči nástupcom povinného z predkupného práva. Ak oprávnený z predkupného práva nehnuteľnosť nekúpi zostáva mu predkupné právo zachované za rovnakých podmienok aj voči nástupcom povinného z predkupného práva. Povinný sa zaväzuje rešpektovať predkupné právo, oprávnený prijíma predkupné právo ako vecné právo, ktoré ako také bude zapísané na liste vlastníctva v časti C.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 186/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu poskytnutú záložným veriteľom, za podmienok dohodnutých v zmluve č. 0279-PRB-2005 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov
uzatvorenej so stavebníkom: Obec Rudník zastúpená Bc. Jaroslavom Feriancom, starostom
v celkovej obstarávacej cene : 726 677,95 EUR, t.j. 21 891 900 Sk
poskytnutá dotácia                        : 212 404,56 EUR, t.j. 6 398 900 Sk.
Záložné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti:
zapísané na LV č. 2502, v obci a k.ú. Rudník, ktorých vlastníkom je záložca:
   byt č. l v podiele 1/1 k celku na l .p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na pare.č. 22394/4 a podiel 7031/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
   byt č. 2 v podiele 1/1 k celku na l .p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na pare.č. 22394/4 a podiel 6Q25/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
   byt č. 3 v podiele 1/1 k celku na l .p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 8391/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmerer 269m2,
   byt č. 4 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 7215/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
   byt č. 5 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 6081/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
   byt č. 6 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 8356/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
   byt č. 7 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 8569/72948 k celku na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu šúp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2,
    byt č. 8 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. l v obytnom dome šúp.č. 382 postavenom na parc.č. 22394/4 a podiel 8718/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu šúp.č. 382 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 269m2;
zapísané na LV č. 2501, v obci a k.ú. Rudník, ktorých vlastníkom je záložca:
   byt č. l v podiele 1/1 k celku na l.p., vchod č. l v obytnom dome šúp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8356/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu šúp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
   byt č. 2 v podiele 1/1 k celku na l.p., vchod č. l v obytnom dome šúp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 4700/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu šúp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
   byt č. 3 v podiele 1/1 k celku na l.p., vchod č. l v obytnom dome šúp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8391/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu šúp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
   byt č. 4 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8540/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 — zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
   byt č. 5 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 381 postavenom na parc
.č. 22394/6 a podiel 4756/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
    byt č. 6 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. l-v obytnom dome súp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8356/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
    byt č. 7 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8569/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2,
   byt č. 8 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. l v obytnom dome súp.č. 381 postavenom na parc.č. 22394/6 a podiel 8718/72948 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu súp.č. 381 a na pozemku parcely registra „C" číslo 22394/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 267m2.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 187/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku
a)schvaľuje doplnenie textu v záverečnom účte obce Rudník za rok 2009 – podľa prílohy č.3
b)schvaľuje záverečný účet obce Rudník za rok 2009 s doplneným textom a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad, prebytok rozpočtového hospodárenia roku 2009 vo výške 15 154,13 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších schvaľuje previesť:
- vo výške 10 %, t.j. 1 515,41 € do rezervného fondu k financovaniu kapitálových výdavkov
   v roku 2010
- zostávajúcu čiastku, t.j. 13 638,72 € vrátiť do bytového fondu (vklady na byty 16 BJ)
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
 
Uznesenie č. 188/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zmenu VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    6                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
Poslanec p. Holota nebol prítomný - nehlasoval
 
 
Uznesenie č. 189/2010
a)Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje čerpanie úveru vo VÚB, a.s. vo výške
70 000,00 € za účelom vyrovnania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu obce.
 
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaručenie úveru vo VÚB, a.s. vystavením vlastnej blankozmenky obce a podpisom Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 190/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje žiadosti žiadateľov do 8BD-B
na 2 - izbový
1a) p. Oslejovej Adriane, bytom Rudník č. 219,    sp.z.: 570/2009
1b) manželom Beňušovím, bytom Turá Lúka 198,   sp.z.: 908/2009
1c) sl. Bátovej, bytom Dolná štvrť 361/14, Myjava uvedený byt prideliť ako služobný   v zmysle Výnosu MVRR SR č. V-1/2006 § 5   bod 2b).
 
na 3 - izbový byt
2a) p. Gregorová, bytom Jablonská 299/1, Myjava, sp.z.: 362/2006
2b) p. Bartošová, bytom Poriadie č. 215, sp.z.: 308/2008 – na 1 rok z dôvodu príjmu
2c) p. Ižová, bytom Rudník č. 132, sp.z.: 631/2008
2d) p. Kňažská, bytom Štúrova 263/22, Myjava, sp.z.: 357/2009
2e) p. Mosný, bytom M.Marečka 970/14, Myjava, sp.z.: 497/2009
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 191/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a)predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu 
   s názvom „Zberný dvor Rudník
b)výšku celkových výdavkov na projekt:                                         362 837,15 EUR
c)výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt:                    362 837,15 EUR  
d)výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
   oprávnených výdavkov:                                                                   18 141,86 EUR
e) spôsob financovania projektu                                                          vlastné zdroje
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
Uznesenie č. 192/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zápis roku 2008 do kroniky obce bez pripomienok.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:    7                      PROTI:    -                  ZDRŽALI SA:   -    
 
 
 
 
 
 
             Bc. Jaroslav Ferianec                                                           Viera Menšíková
                     starosta obce                                                                   zapisovateľka
 
 
 
                                                                  Andrea Zmeková
                                                                  Roman Fridrišek
                                                              overovatelia zápisnice