Zápisnica 17.08.2010

Z á p i s n i c a
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 17. augusta 2010 o 17.00 hod
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a)      Starosta obce prečítal návrh programu XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ku ktorému nikto z prítomných členov zastupiteľstva nepodal žiadne doplňujúce návrhy. Program zasadnutia bol schválený podľa predloženého návrhu bez pripomienok (príloha č. 2, uznesenie č. 201a/2010).
b)      Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. MVDr. Martin Cibulka a p. Ing. Štefan Duga   (uznesenie č.201b/2010)
c)      Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Peter Srnánek a p. Milan Štefík  (uznesenie č.201c/2010)
 
2. Kontrola uznesení
     Kontrolu uznesení predniesla hlavná kontrolórka obce p. Zuzana Malková, ktorá predložila kontrolu uznesení, kde všetky uznesenia od č. 182/2010 po 200/2010 sú splnené a uznesenia č. 145 a 146 týkajúce sa prevodu nehnuteľného majetku s p. Tomkom a MVD. Cibulkom nemohli byť splnené kvôli chýbajúcim náležitostiam (dedičské konanie a pod.)  prechádzajú ďalej. Kontrolu uznesení zastupiteľstvo zobralo na vedomie.(príloha č.3, uznesenie č. 202/2010)
 
3. Schválenie záložného práva na 8 b.j. bytový dom č. 380
     Starosta obce objasnil členom zastupiteľstva dôvod schvaľovania tohto uznesenia – nakoľko výstavba bytového domu je realizovaná finančnými prostriedkami poskytnutými Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a Štátnym fondom rozvoja bývania, je potrebné, aby po kolaudácii bytového domu bolo na liste vlastníctva tejto stavby bolo zapísané záložné právo,  ktorým je zabezpečená povinnosť obce vrátiť poskytnutú dotáciu a úver. K tomuto bodu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a uznesenie bolo schválené podľa predloženého návrhu. (uznesenie č. 203/2010)
 
4. Majetkové prevody
     Nakoľko došlo k uvoľneniu stavebného pozemku skladajúceho sa z dvoch parciel - parc.č. 22385/53 a 22385/68 v lokalite Árendy, ktorý mali na stavbu rodinného domu využiť manželia Noškoví, bytom Rudník, je potrebné vyhlásiť na predaj uvedeného pozemku ponukové konanie - ako v prípade dvoch pozemkov, ktorých predaj obec realizovala na jeseň roku 2009. Starosta navrhol schváliť podmienky na predaj pozemkov tak, ako boli v prípade predcházajúceho predaja – cena 4,98 EUR/m2 a doba výstavby základovej dosky do 2 rokov od schválenia ponuky.
     V diskusii k tomuto bodu programu navrhol poslanec Peter Srnánek prijať pozmeňujúci návrh, v ktorom bude zmenená časť, v ktorej je stanovené, že v prípade, ak stavebník do dvoch rokov nepostaví základovú dosku rodinného domu, obec odstúpi od zmluvy – poslanec navrhol zmeniť slovo „odstúpi“ na „môže odstúpiť“. Za tento pozmeňujúci návrh hlasovali všetci poslanci. Do diskusie k tomuto bodu programu sa zapojil občan p. Vladimír Ferianec, ktorého zaujímalo, či bude u stavebníkov zohľadnené, že niektorí z dôvodu chýbajúceho vedenia elektriny nestihnú splniť stanovenú podmienku – dvojročnú lehotu výstavby základovej dosky. Na túto pripomienku občana reagoval starosta obce, ktorý vysvetlil, že podľa zmluvy o výstavbe mali energetici vybudovať elektrické vedenie do apríla tohto roku. Obecné zastupiteľstvo i z tohto dôvodu zatiaľ nekontrolovalo dodržanie dvojročnej lehoty na vybudovanie základovej dosky na odpredaných stavebných pozemkoch.
     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemkov formou ponukového konania s podmienkami upravenými podľa pozmeňujúceho návrhu p. Petra Srnánka. (príloha č. 4, uznesenie č. 204/2010).
 
 
5. Správa audítora
     Členovia obecného zastupiteľstva obdržali fotokópie troch dokumentov, ktoré vypracovala audítorka – Ing. Terézia Urbanová: Správu o overení účtovnej uzávierky, Správu o preverení súladu hospodárenia Obce so zák.č. 583/2004 Z.z. a Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou. V diskusii k tomuto bodu programu sa informoval poslanec p. Peter Srnánek, či boli vyvodené nejaké dôsledky z toho, keď podľa týchto správ účtovníctvo obce nezobrazuje objektívne a pravdivo výsledky hospodárenia a nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách samosprávy. Starosta informoval prítomných o prijatých opatreniach – nakoľko v mesiacoch január až marec, kedy sa tieto účtovné závierky vykonávajú mala účtovníčka obce veľa práce súvisiacej s pripravovanými i realizovanými projektami, tak bola brigádnicky zabezpečená výpomoc pri niektorých účtovných prácach a táto výpomoc bude v prípade potreby zabezpečená i v budúcnosti. Poslanci správy audítora zobrali na vedomie. (príloha č. 5, uznesenie č. 205/2010)
 
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
     Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol predložený návrh nového rokovacieho poriadku, ktorý je potrebné schváliť z dôvodu niektorých zmien v zákone o obecnom zriadení - napr.  zmenila sa frekvencia zasadnutí z dvoch mesiacov na tri mesiace.
     Do diskusie sa prihlásila občianka p. Anna Smetanová, Rudník č. 346, ktorá podotkla, že na webovej stránke obce sa nenacháza pôvodný rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Starosta obce prisľúbil urobiť nápravu a pôvodný rokovací poriadok doplniť na webovú stránku našej obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený rokovací poriadok bez pripomienok. (príloha č. 6, uznesenie č. 206/2010)
 
7. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
     Predložený návrh „Zásad“ je vnútorným predpisom, ktorý musí byť vypracovaný a schválený zstupiteľstvom – táto povinnosť vyplýva obciam zo zákona o sťažnostiach. V rámci tejto smernice je potrebné schváliť i komisiu, ktorá bude sťažnosti riešiť a ukladá povinnosť oboznámiť s týmito zásadami i zamestnancov obce. Ing. Štefan Duga podotkol, že členovia tejto komisie by mali obdržať výtlačok týchto „Zásad“, aby sa s postupom pri šetrení sťažností mohli oboznámiť. „Zásady“ boli schválené bez pripomienok podľa predloženého návrhu: (príloha č. 7, uznesenie č. 207/2010)
 
8. Schválenie školského obvodu
     Starosta obce predložil prítomným členom zastupiteľstva list Základnej školy Myjava, Štúrova ulica, pre ktorú každoročne schvaľujeme školský obvod pre deti dochádzajúce z našej obce na túto základnú školu. Školský obvod je potrebné schváliť z dôvodu, aby týmto deťom boli uhrádzané náklady na dopravu, keďže táto základná škola nie je určeným školským obvod pre našu obec. K tomuto bodu programu sa neuskutočnila žiadna diskusia a školský obvod bol tiež schválený bez pripomienok. (príloha č. 8, uznesenie č. 208/2010)
 
9. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a pracovného úväzku starostu obce
     Nakoľko sa blíži termín konania volieb do orgánov samosprávy, je potrebné pre nasledujúce volebné obdobie schváliť počet volebných obvodov a volených poslancov v obci, ako aj úväzok starostu obce. Poslanci schválili pre budúce volebné obdobie 1 volebný obvod s počtom poslancov sedem a úväzkom starostu obce 100%. P. Vladimír Ferianec sa ešte informoval, dokedy je termín podávania kandidátnych listín – zapisovateľka mu oznámila termín podávania kandidátnych listín na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva - nedeľa 3. októbra 2010 do 24,00 hod. je konečný termín. (príloha č. 8, uznesenie č. 209/2010)
 
 
10. Prejednanie žiadostí o prenájom obecných bytov
     Starosta obce oboznámil prítomných s dôvodmi, pre ktoré je potrebné schvaľovať nových nájomníkov do bytových domov. V bytovom dome 16 b.j. súp.č. sa uvoľnil 1-izbový byt po p. PaeDr.Rechtoríkovej – tento byt komisia, ktorá zasadla dňa 22.7.2010 rozhodla podľa predložených dokladov jednotlivých žiadateľov  rozhodla prideliť p. Erikovi Hyžovi, bytom Chvojnica. Ďalej v bytom dome 8 b.j. súp.č. 380 sa prideleného bytu vzdala p. Ižová a tento 3-izbový byt bol pridelený Mgr. Kataríne Gogovej Vitkovej s manželom Bc. Danielom Gogom, bytom Myjava. Niektorí členovia zastupiteľstva sa informovali, z akých dôvodov neboli schválené žiadosti iných žiadateľov – dôvodom neschválenia boli napr. nepostačujúce príjmy, resp. vek žiadateľov a jednou z podmienok boli i maloleté deti. Komisia ďalej rozhodla dve žiadosti zo zoznamu žiadateľov vyradiť a ďalšie tri v zozname na základe žiadostí záujemcov o byt v zozname ponechať do ďalšieho kola posudzovania žiadostí. Poslanci schválili jednotlivé body uznesenia podľa návrhu komisie na prideľovanie bytov. (príloha č. 9, uznesenie č. 210/2010)
 
11. Doplácanie na stravu v ZŠ a MŠ
      Doplácanie na stravu detí starosta navrhol schváliť tak, ako bolo zaužívané doteraz: u prvákov v základnej škole doplácať na stravu v 1. polroku školského roka a u škôlkarov doplácať na stravu novým zapísaným škôlkarom. Hlavným dôvodom doplácania na stravu je zlepšenie stravovacích návykov u detí. (uznesenie č. 211/2010)
 
12. Príprava projektu detského ihriska
     Starosta predniesol prítomným návrh a možnosť vybudovania jednotlivých prvkov detského ihriska, ktorého vybudovanie by sa realizovalo vo viacerých častiach obce v rámci projektu MAS (Miestna akčná skupina). Jednotlivé prvky detského ihriska je potrebné umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve obce. Z tohto dôvodu starosta obce i členovia rady navrhli uskutočniť v obci na webovej stránke obce a prostredníctvom oznamovacích tabúľ v obci anketu, v ktorej sa občania vyjadria k navrhnutým lokalitám, prípadne navrhnú iné obecné pozemky vhodné na tento účel. Anketa by prebiehala do decembra tohto roku. Zatiaľ sa uvažuje s ich umiestneným pri bytových domoch, pri kultúrnom dome, v parku, pri základnej škole. Na hornom konci obce je problém s umiestneným takýchto prvkov detského ihriska, nakoľko obec tu nedisponuje vhodnými pozemkami – jedným z mála miest je priestor pri autobusovej zastávke u Hluchých. (uznesenie č. 212/2010)
 
13. Interpelácie poslancov
     V tomto bode programu sa členovia zastupiteľstva informovali na aktivity obce:
Poslanec Srnánek sa informoval na mikroprojekt obce – tento projekt s obcou Ostrata bol schválený – len termíny uskutočňovaných podujatí bolo potrebné posunúť na neskôr, nakoľko sa jedná o aktivity realizované väčšinou vonku v prírode. Ďalej sa informoval na vybudovanie elektrickej siete v Árendách – tak ako už starosta podotkol v bode „majetkové prevody“, podľa zmluvy malo byť vedenie vybudované ešte v mesiaci apríl.
Poslanec Ing. Duga sa informoval na dôvody, prečo sú zastavené práce na projekte Revitalizácie – starosta informoval, že akcia je pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany štátu. Ďalej sa informoval na problém častých porúch na WC v pohostinstve – tento problém si prevádzkovateľ vyriešil – WC rozrobil, vyčistil a toalety sú funkčné.
Poslanec Roman Fridrišek sa zaujímal, ako pokračujú práce na rekonštrukcii budovy školy a škôlky – práve sa uskutočňujú práce na zatepľovaní povál, pokladajú sa parapetné dosky na okná, v základnej škole bola v triede položená plávajúca podlaha.
 
  
Ako povedal starosta obce, práce na novej materskej škole budú trvať trocha dlhšie – pravdepodobne v priebehu celého nasledujúceho školského roka – napr. - bude treba položiť podlahy v triede, bude potrebné získať súhlas hygieny na prevádzku výdajne stravy.
Ďalej sa poslanci informovali na problém so zapojením elektriny v skolaudovanom bytovom dome – tento problém vznikol tým, že o zapojenie elektriny museli požiadať priamo nájomníci bytového domu a keďže toto zapojenie súviselo s uhradením poplatku a následne i so spísaním a zaregistrovaním zmluvy nájomníkov s energetikmi, všetko trvalo nejaký čas. V súčasnosti už všetci nájomníci majú elektrinu v bytoch zapojenú.
     Po odpovedaní na všetky otázky poslancov bolo zasadnutie ukončené, keďže všetky uznesenia boli schvaľované priebežne po prejednaní jednotlivých bodov programu.
 
 
Uznesenie č. 201/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a)      program rokovania: príloha č.2
b)      návrhovú komisiu v zložení: Ing. Štefan Duga, MVDr. Martin Cibulka
c)      overovateľov zápisnice:  Peter Srnánek, Milan Štefík
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 202/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení č. 145,146,182 – 200/2010.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 203/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
 
a)      zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu poskytnutú záložným veriteľom, za podmienok dohodnutých v zmluve č. 0597-PRB-2008 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov
 
uzatvorenej so stavebníkom: Obec Rudník zastúpená Bc. Jaroslavom Feriancom,
starostom obce
 
            v celkovej obstarávacej cene: 411 280,68 EUR, t.j. 12 390 241,77 Sk
 
poskytnutá dotácia:                102 801,56  EUR, t.j.   3 096 999,80 Sk.
 
Záložné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti:
 
Zapísané na LV č. 3297, v obci a k.ú. Rudník, ktorých vlastníkom je záložca:
·         byt č. 1 v podiele 1/1 k celku na 1.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6216/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
  
·         byt č. 2 v podiele 1/1 k celku na 1.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7592/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 3 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7576/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 4 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6659/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 5 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7351/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 6 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7351/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 7 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6685/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 8 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7576/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
b)      zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu vrátiť úver poskytnutý záložným veriteľom, za podmienok dohodnutých v zmluve č. 303/806/2008 o poskytnutí úveru na obstarávanie nájomných bytov
 
uzatvorenej so stavebníkom: Obec Rudník zastúpená Bc. Jaroslavom Feriancom,
starostom obce
 
            v celkovej obstarávacej cene: 411 280,68 EUR, t.j. 12 390 241,77 Sk
 
poskytnutý úver:                    320 952,00  EUR, t.j. 9 669 000,00 Sk.
 
Záložné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti:
 
Zapísané na LV č. 3297, v obci a k.ú. Rudník, ktorých vlastníkom je záložca:
·         byt č. 1 v podiele 1/1 k celku na 1.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6216/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
  
·         byt č. 2 v podiele 1/1 k celku na 1.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7592/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 3 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7576/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 4 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6659/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 5 v podiele 1/1 k celku na 2.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7351/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 6 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7351/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 7 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 6685/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2,
·         byt č. 8 v podiele 1/1 k celku na 3.p., vchod č. 1 v obytnom dome súp.č. 380 postavenom na parcele č. 22427/5 a podiel 7576/57006 k celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 380 a na pozemku parcely registra „C“ číslo 22427/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m2.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 204/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
 
  1. schvaľuje predaj nehnuteľného majetku parc.č. 22385/53 a 22385/68 v k.ú. Rudník a podmienky na jeho predaj:
 
-          maximálna doba výstavby základovej dosky 2 roky od schválenia ponuky v obecnom zastupiteľstve v Rudníku, v prípade, že víťaz konania do dvoch rokov od schválenia ponuky v obecnom zastupiteľstve v Rudníku nepostaví základovú dosku rodinného domu, obec môže odstúpiť od zmluvy a vráti žiadateľovi kúpnu cenu
-          minimálna cena 4,98 €/m2
 
  1. ukladá Obecnému úradu v Rudníku vyhlásiť ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rudník zapísaný na LV č. 836 určený na výstavbu rodinného domu:
pozemky:         parc.č. 22385/53 – ostatná plocha o výmere 800 m2
                              parc.č. 22385/68 – orná pôda o výmere 545 m2
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA:
 
 
Uznesenie č. 205/2010
 
   Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie Správu nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia Obce Rudník so zákonom č. 583/2004 Z.z. zostavenej k 31.12.2009 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník vypracovanej dňa 21. mája 2010, Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2009 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník vypracovanej dňa 21. mája 2010 a  Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou vypracovanej dňa 26.mája 2010 Ing. Teréziou Urbanovou, zodpovedným audítorom.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 206/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rudníku.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 
Uznesenie č. 207/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:
1.      schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rudník.
2.      zriaďuje komisiu obecného zastupiteľstva v zložení: Peter Srnánek – predseda, Roman Fridrišek a Ing. Štefan Duga – členovia, MVDr. Martin Cibulka - náhradník
3.      ukladá vedúcim zamestnancom oboznámiť s týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 208/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje zriadenie školského obvodu na II. Základnej škole v Myjave, Štúrova ulica č. 18, pre žiakov z Obce Rudník: Denis Hutyra, bytom Rudník č. 268, Martin Kovanič, bytom Rudník 279, Peter Blaščák a Alena Blaščáková, obaja bytom Rudník č. 177 a Miroslava Halabrínová, bytom Rudník č. 220
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 209/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje pre nasledujúce volebné obdobie rokov 2010-2014 v obci Rudník jeden volebný obvod s počtom poslancov 7 (slovom sedem) a pracovným úväzkom starostu obce 100%.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 
 
Uznesenie č. 210/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
 
  1. žiadosť o pridelenie 3-izbového nájomného bytu v bytovom dome súp.č. 380 p. Mgr. Kataríne Gogovej Vitkovej, bytom Myjava, Dolná štvrť 362/11, sp.zn. 369/2010 na obdobie troch rokov
 
  1. žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu v bytovom dome súp.č. 381 p. Erikovi Hyžovi, bytom Chvojnica 193, sp.zn. 59/2009 na obdobie troch rokov.
 
  1. žiadateľom manželom Mastičovým, sp.zn. 275/2010, p. Krištofíkovi, sp.zn. 373/2010 a p. Mockovi, sp.zn. 289/2009, zaslať list so zamietnutím žiadostí v tomto kole, ale ponechať žiadosti do ďalšieho kola prideľovania nájomných bytov.
 
  1. vyradiť žiadosti o nájomný byt p. Waschinovej a p. Ing. Kadlečíkovej, PhD. zo zoznamu žiadostí o nájomný byt.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 211/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje návrh na hradenie stravy žiakom základnej a materskej školy na prvý polrok šk. roku 2010/2011 prvákom a novým škôlkarom.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
Uznesenie č. 212/2010
 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vyzvať občanov prostredníctvom webovej stránky obce a oznamovacích tabúľ v obci na vyjadrenie sa k navrhnutým lokalitám pre umiestnenie prvkov detských ihrísk, prípadne navrhnúť iné obecné pozemky.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6 poslancov         PROTI: –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 
 
 
 
                                Bc. Jaroslav Ferianec                                                                      Monika Caltíková
                                       starosta obce                                                                               zapisovateľka
 
 
 
 
                                                                                             Peter Srnánek
                                                                                               Milan Štefík
                                                                                     overovatelia zápisnice