Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

     V súlade so zmenou prístupu k plánovaniu aktivít na dosahovanie cieľov zameraných na riešenie aktuálnych potrieb obyvateľov jednotlivých obcí, predstavitelia obcí postupne pochopili zmysel zakladania partnerstiev na miestnej úrovni a aktívne zapojenie obyvateľov do diania v obci. Tento postup je správny z dôvodu rešpektovania požiadaviek obyvateľov a rôznych záujmových skupín v obci, čo má smerovať k celkovému zvyšovaniu kvality života na vidieku a zabezpečeniu aktivít na udržanie života v obci a to nielen po stránke materiálnej vybavenosti, ale aj spoločenskej a kultúrnej. K naplneniu naplánovaných akcií je potrebné vytvoriť hierarchiu potrieb v obci, aby manažment obce a realizátori jednotlivých aktivít presne vymedzili svoje úlohy v naplnení cieľov a zadali osobnú zodpovednosť za uskutočnenie aktivít. K stanoveniu istého poradia akcií je nutné vytvoriť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý určí problémy a riešenie cez určenie cieľov, ku ktorým tento program priradí aktivity na ich naplnenie. Tento program by mal určiť stratégiu smerovania obce a naplnenie čiastkových monitorovaných cieľov by malo dať záruku správneho smerovania rozvoja v obci.
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je spracovaný v zmysle Zákona NR č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V súlade s §10 Zákona o podpore regionálneho rozvoja obsahuje najmä :
      -   analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jeho vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
       -  úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,        a v ďalších oblastiach podľa §3 ods. 2 Zákona o podpore regionálneho rozvoja
      -   návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudník je rozvojovým dokumentom vypracovaným pre obdobie rokov 2008 - 2016, ktorého cieľom bude prispievať k vyváženému sociálno – ekonomickému rozvoju obce.

K stiahnutiu