ZÁMER predaja majetku Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Rudník zverejňuje zámer predaja majetku Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časti pozemku registra "C" KN vedeného na LV č. 836 v katastrálnom území Rudník ako parc.č. 19671/1 - zastavaná plocha a nádvorie - budúcej novovytvorenej parcely č. 19671/4 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vzniknutej odčlenením od parcely 19671/1, na základe geometrického plánu vypracovaného Petrom Lenghartom, úradne overeného dňa 5.9.2019 pod č. G1-262/19.