Z Á M E R prenájmu majetku Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z Á M E R prenajať majetok Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytový priestor v budove Kultúrneho domu obce Rudník, na adrese: 906 23 Rudník, Rudník č.1 vedenom na LV č. 836 v katastrálnom území Rudník, a to nebytový priestor pohostinstvo nachádzajúce sa v 1. podzemnom podlaží o celkovej výmere 85 m2.

K stiahnutiu