Z Á M E R predaja majetku Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z Á M E R predaja majetku Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa: novovzniknutej parcely „C“ KN č. 22149/5 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavaná plocha a novovzniknutej parcely „C“ KN č. 22149/6 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavaná plocha, vzniknutých odčlenením od pozemku parcely registra „C“ KN evidovanej na katastrálnej mape ako parc.č. 22149/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1767 m2, na základe geometrického plánu č. 037/18 vypracovaného dňa 25.5.2022 Ing. Michalom Garajom a úradne overeného dňa 6.6.2022 katastrálnym odborom Okresného úradu v Myjave pod č.j. G1-247/2022.