VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov

 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008

o niektorých podmienkach držania psov
 
     Obecné zastupiteľstvo v Rudníku na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. g) a m) cit.zák. a v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov) – sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
Čl. 1
Účel úpravy
     Účelom tohoto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov (viď ust. §3, 4, 5, a 6 zákona o držaní psov).
Čl. 2
Predmet úpravy
1.        Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2.        VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (viď §1 ods. 2 zákona o držaní psov)
Čl. 3
Vymedzenie pojmov
1.        zvláštnym psom je pes
a)        používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b)       používaný horskou službou
c)        používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d)       poľovný,
e)        ovčiarsky,
f)        vodiaci,
g)        počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
2.        nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
3.        voľným pohybom psa sa rozumie pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
Čl. 4
Evidencia psov
1.        Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanovením § 3 zákona o držaní psov.
2.        Označenie psov na známkach:
      N – nebezpečný pes
      Z – zvláštny pes
3.        Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad.
4.        Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,30 € (99,4 Sk).
 
Čl. 5
Podrobnosti o vodení psa
1.   Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§4 zákona):
a)        osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie: starostu obce, pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, kontrolóra obce preukázať totožnosť psa známkou,
b)       pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou,
c)        vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,
d)       do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom
 

 

2.   Zakazuje sa:
a)        opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania: pred obchodmi, pohostinstvom, obecným úradom, kultúrnym domom, požiarnou zbrojnicou, pri antukovom ihrisku a ukladá sa uviazať psa tak, aby nemal prístup na vstupné cesty, chodníky a schodištia,
b)       opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom,

 

 

Čl. 6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1.        vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný: v celom katastrálnom území obce s výnimkou pozemkov vlastníka psa, prípadne pozemkov, na ktorých pohyb psa vlastník pozemku odsúhlasí. Miesta so zákazom voľného pohybu psov budú označené: „Voľný pohyb psov zakázaný“.
2.   miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
-          areál základnej školy
-          antukové ihrisko
            Miesta, kde je zakázaný vstup so psom budú označené „Zákaz vstupu so psom“.
 
Čl. 7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
     Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje § 6 zákona o držaní psov:
     Osoba, ktorá psa vedie, je povinná vodiť ho tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.
Čl. 8
Sankcie
     Porušenie povinností upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona o priestukoch č. 372/1990 Zb. v znení noviel.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.        V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohoto VZN rozhoduje starosta.
2.        Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane zvierat č. 115/1995 Z.z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č.      337/1998 Z.z. v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z.
3.        Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník o niektorých podmienkach držania psov  č. 2/2002 zo dňa 2.7. 2002.
4.        VZN bol schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 104f/2008 dňa 16.12.2008, vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12.2008, zvesené dňa 31.12.2008
           VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009
 
                                                                     
 
 
 
                                                                                                       Bc. Jaroslav Ferianec
                                                                                                                starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K stiahnutiu