VÝZVA na udržiavanie poľnohospodárskej pôdy

Obec Rudník upozorňuje vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty) na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 3, ods. 1 písm. b) je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Obec Rudník vyzýva vlastníkov a nájomcov pozemkov s poľnohospodárskou pôdou na odstránenie zaburinených pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Rudník. Uvedené pozemky je potrebné vyčistiť do 30.9. 2022.