VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s.

V Ý Z V A

 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

 

V y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na ostránenie a obkliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2018

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike.

 

V platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

 

O nevyhnutné vypnutie elektrického vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou západoslovenskú distribučnú, a.s.

na tel. č. 033/5563251.