Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu (ďalej len OZ) vyzývajú v súlade s § 34e, ods. 2  ZÁKONA ) aby oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z podaného oznámenia vlastníka na základe tejto výzvy bude vyplývať, že vlastník dáva výpoveď z nájmu vzniknutého zo ZÁKONA, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia.

Ide o vlastníkov, ktorí sú  uvedení v Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili. (ďalej len zoznam)

Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA  , že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je  zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf.

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.  

V zozname je uvedené,  v ktorom katastrálnom území v rámci obce sa lesné pozemky nachádzajú. Zároveň je tam uvedené, u ktorého OZ je potrebné údaje doplniť. Kontaktné údaje na OZ nájdete na adrese https://www.lesy.sk/o-nas/odstepne-zavody/ . Kliknutím na mapku alebo názov OZ pod mapkou sa Vám údaje zobrazia.

Ak je v zozname viac zhodných priezvisk a mien , spresňujúce údaje nájdete na adrese http://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do pri čom je potrebné minimálne  vyplniť katastrálne územie, názov vlastníka a overovací kód

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov môžu doplniť a opraviť údaje  v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).

Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote nedoplní a neopraví podanie, hľadí sa na to akoby nebolo podané a nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.