Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - 5.11.2021

Obec Rudník ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov u p o v e d o m u j e o začatí správneho konania dňa 5.11. 2021 podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Rudník z dôvodu plánovanej výstavby chaty a garáže, nakoľko dreviny svojou polohou zasahujú do budúcej stavby z podnetu : fyzických osôb.