Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 12.12.2018

 

     Obec Rudník ako príslušný orgán  ochrany  prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

u p o v e d o m u j e

 

   o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov

 

dňa :  30.11.2018

vo veci:  - výrub dreviny rastúcej mimo lesa:   smrek obyčajný  (Picea abies) – 1 ks

 

      

na parcele č. :   233/2  -   v k.ú.:  Krajné

z podnetu:  Obec Krajné, Krajné č. 52, 916 16  Krajné

K stiahnutiu