Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania 15.11.2017

Obec Rudník ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K stiahnutiu