Verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku - pozemok na parc.č. 22393/46

Obec Rudník v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí vyhlasuje verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku. V súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Predmet odpredaja : 1.) Nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Rudník zapísaný na LV č. 2584 určený na výstavbu rodinného domu, ku ktorému má obec predkupné právo. Pozemok : parc. č. 22393/46 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2292 m2, - maximálna doba výstavby základovej dosky 2 roky od schválenia ponuky v obecnom zastupiteľstve v Rudníku, v prípade, že víťaz konania do dvoch rokov od schválenia ponuky v obecnom zastupiteľstve v Rudníku nepostaví základovú dosku rodinného domu, obec môže odstúpiť od zmluvy a vráti žiadateľovi kúpnu cenu. Zmluvu o prevode nehnuteľnosti zabezpečí žiadateľ, - minimálna cena 7 €/m2.

K stiahnutiu