UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - výrub drevín rastúcich mimo lesa 12.3.2020

Obec Rudník ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov u p o v e d o m u j e o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov dňa 2.3.2020 vo veci: výrub drevín rastúcich mimo lesa - 5 ks topoľ čierny, 5 ks borovica lesná a 1 ks hloh obyčajný na parcele č.: KN C 26886-ostatná plocha, 25499/5-ostatná plocha v k.ú. Poriadie. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou je dňa 12.3.2020 o 8,30 hod. so zrazom účastníkov konania na Obecnom úrade v Poriadí.