ROZHODNUTIE - SOÚ 9,R/2022 Por. (SOU 98/2021)

R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zastúpení Ventana, s.r.o., Jablonská 7, Myjava 907 01, IČO : 50 703 587 podal dňa 20.10.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " SA – Poriadie Durcovia 5OM – VNK, TS, NNK “, SO.01.1 – demontáž NN distribučnej siete, SO.01.2 – VN prípojka, SO.01.3 – kiosková trafostanica, SO.01.4 – rozšírenie NN distribučnej siete v katastrálnom území Stará Turá, Rudník a Poriadie. Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 10.5.2022.
9 R ZSE Por - 396.69 kB

K stiahnutiu