Preventívno-metodický materiál: Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydáva tento preventívno-metodický materiál, ktorého úlohou a cieľom je zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Žatevné práce - 1.13 MB