Pozvánka na OZ dňa 20.11.2023

P o z v á n k a

       Starostka obce Rudník v súlade s § 12 a § 13 zák. č. 369/1990 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. novembra 2023 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rudníku s nasledovným navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prejednanie žiadostí
 4. Majetkovoprávne veci
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rudník č. 2 /2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č.2/2012 upravujúce Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudník
 2. Správa o činnosti DHZ Obce Rudník
 3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Rudník
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole Rudník
 5. Rôzne
 6. Interpelácie poslancov
 7. Záver

 

 

 

                                                                                                          Monika Malcová

                                                                                                             starostka obce