Oznámenie o začatí územného konania "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých"

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby podľa ô 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa 5.11.2019 "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých"

K stiahnutiu