Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby SOÚ 8,O3/2020 Rud.(SOÚ 28/2019)

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Mgr. Rastislav Horna a manž. Lenka - "Rodinný dom" na pozemku p.č. KNC 2550, KNC 25551/1, KNC 25551/2, KNC 25551/9, KNC 25551/10 v katastrálnom území Rudník. Ústne pojednávanie : 30.4.2020 o 9,00 hod. so zrazom účastníkov pri rodinnom dome č. 240 v obci Rudník.