Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - SOÚ 14, O/2022Rud.(75/21)

Obec Rudník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zák.č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) začína konanie o dodatočnom povolení stavby podľa §88 ods.1 písm.b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona a primerane §61 stavebného zákona v spojení s §10 vyhlášky č.453/2000Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na základe doplnenej žiadosti o dodatočné povolenie doručenej od stavebníka : Jána Michaličku s manželkou Emíliou, bytom 906 23 Rudník č.432 na stavbu : "Prístavba rekreačnej chatky + Komunikácie a spevnené plochy “ na pozemku parc.č. KNC 22598/1, KNC 22598/3 v katastrálnom území Rudník