OZNAM pre občanov

O Z N A M

 

 

Obec Rudník upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali  ju vyčlenenú cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a majú záujem uvedenú  pôdu  aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.02.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.