Osobitný zreteľ

Obec Rudník zverejňuje Z Á M E R prenajať majetok Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť pozemku parcely registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape ako parc.č. 25509/47 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Rudník o výmere 300 m2 vedeného na LV č. 836 za účelom užívania pozemku ako odstavnej plochy Zdôvodnenie prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa: Jedná sa o prenájom pozemku, ktorý obec Rudník nevyužíva, v súčasnosti ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh a neudržiava ho. Súčasný nájomca pozemok užíva, riadne sa oň stará a využíva ho ako odstavnú plochu.