Osobitný zreteľ - prenájom pozemkov PD Poriadie

Obec Rudník zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Rudník z dôvodu osobitného zreteľa : časť pozemkov registra "E" zapísaných na LV č. 3039, evidovaných na katastrálnej mape ako parc.č. 19889,19908,19934,19997 - orná pôda spolu o výmere 3 100,66 m2 za účelom jeho využitia na poľnohospodárske a s tým súvisiace účely.

K stiahnutiu