Odstraňovanie porastov v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia - 22 VN Rudník

V súlade s ustanoveniami § 47 ods. 7 písm. (ods. 4 písm. e/) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prírody a jeho novelizácie č. 506/2013 Z.z. Vám oznamujeme, že hore uvedená spoločnosť vykoná v kat. území Rudník - č. parcely C:25 500/1, 25 497/2 - výrub lipy, ako zmluvný partner ZSE, a.s. Bratislava, odstraňovanie porastov v zákonnom ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia 22 VN vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 o energetike. Plánované práce sa uskutočnia v termíne od 12. februára 2018 - do 31. augusta 2018.

K stiahnutiu