Obchodná verejná súťaž "Spevnená plocha č. 2"

 Obec Rudník

  v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 49/2021   zo dňa 27.9.2021   vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž   v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.   na prenájom nehnuteľného majetku.   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Prenájom spevnenej plochy v k. ú. Rudník a  to: 1.1 spevnenej plochy č. 2 o výmere 480 cm x 250 cm nachádzajúcej sa na pozemkoch čiastočne na parc. č. 22427/13 – ostatná plocha o výmere 91 m 2 a čiastočne na parc.č. 22394/1 – ostatná plocha o výmere 876 m 2 , nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rudník, v priestore pri nájomných bytových domoch obce Rudník medzi ČOV a stojiskom smetných nádob – v strede - medzi spevnenými plochami č. 1 a č. 3 (ďalej len „predmet súťaže“)

K stiahnutiu

Publikované: 7.3.2023 | Aktualizácia: 26.4.2023 | Zobrazené: 107
Nastavenia cookies