NÁVRH - Urbanistická štúdia (IBV Machlové)

Obec Rudník v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení ako i vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii obstaráva Urbanistickú štúdiu, lokalita IBV Machlové a predkladá ju na verejné nahliadnutie.

K stiahnutiu