Doručenie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - zmeny dokončenej stavby "Prístavba rekreačnej chatky + Komunikácie a spevnené plochy “ - SOÚ 14,O2/2022 Rud. (75/21)

Doručenie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - zmeny dokončenej stavby "Prístavba rekreačnej chatky + Komunikácie a spevnené plochy “ pre stavebníka : Jána Michaličku s manželkou Emíliou, bytom 906 23 Rudník č.432 verejnou vyhláškou .