Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 9 RD - predĺženie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 6 písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v y d á v a podľa § 14 ods. 8 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 14a ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt Obec Rudník, č. 1, 906 23 Rudník, IČO 00 309 958 potvrdenie o cene, ktorým p r e d l ž u j e platnosť a účinnosť potvrdenia o cene č. 0822/2017/V-PC zo dňa 21. 02. 2017 na obdobie do 31. decembra 2022, pričom regulovaný subjekt uplatní túto maximálnu cenu: - maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 2,7762 €/m3 .
0239_2021_V-PC - 79.12 kB