motive

Novinky

Novinky
Futbalové tréningy pre deti v Rudníku
29. 3. 2017

Futbalové tréningy pre deti v Rudníku

Futbalový klub Spartak Myjava v spolupráci ZŠ Rudník organizuje pravidelné tréningy na umelej tráve pri ZŠ Rudník. Pozývame deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku 5-10 rokov každý pondelok od 16,30 - 17,30 na futbalový tréning pod vedením trénera Igora Pszotu. Tréningy sú bezplatné, treba si doniesť športovú obuv a odev. Lopty a tréningové pomôcky sú zabezpečené. PRÍĎTE SI TO VYSKÚŠAŤ. viac


JARNÉ  UPRATOVANIE  OBCE  - piatok 31.marca 2017
22. 3. 2017

JARNÉ UPRATOVANIE OBCE - piatok 31.marca 2017

Pozývame všetkých, ktorým záleží na prostredí, v akom žijeme v našej dedine, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli nám vyčistiť náš Rudník od odpadkov, na jarné upratovanie v piatok 31.marca 2017 od 16,00 hod..
Stretnutie skupín : na zastávke U Dugov, na zastávke U Hluchých, pri obecnom úrade, pri hasičskej zbrojnici.
viac


1. 3. 2017

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 9 RD na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len "úrad" ) podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia obce o cene vydáva P O T V R D E N I E O C E N E č. 0822/2017/V-PC pre regulovaný subjekt Obec Rudník, 906 23 Rudník č. 1, IČO : 00 309 958 na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021: - maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou......2,7762 € / m3. viac


9. 1. 2017

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia. viac
Mikuláš - 8. december 2016 v KD Rudník o 15,30 hod.
22. 11. 2016

Mikuláš - 8. december 2016 v KD Rudník o 15,30 hod.

Všetky dobré deti, blíži sa váš čas. Za chvíľu k nám zavíta dedko Mikuláš. Pre každého chlapca aj dievčatko, pripravil si malé, sladké prekvapko. Všetky sladké dobroty, ukryl do batôžka... A kedy ich rozdá ? Švtrtok 8. decembra o 15:30 hod. v KD Rudník.
Zároveň Vás srdečne pozývame na trhy vianočné.

Deti MŠ a ZŠ Rudník viac

1 |  2 |  Ďalšia