motive

Výrub drevín rastúcich mimo lesa Poriadie - upovedomenie o začatí správneho konania

6. október 2017  webmaster

Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou 16. október 2017 o 13,30 hod. - Obec Poriadie

K stiahnutiu