motive

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Rudník, 906 23 Rudník č. 2

20. september 2017

Obec Rudník,906 23 Rudník, Rudník 1, zastúpená starostkou obce, v zmysle ustanovení §4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Rudník, 906 23 Rudník č.2 s predpokladaným nástupom v mesiaci november/december 2017.

K stiahnutiu