motive

Osobitný zreteľ - prenájom nebytového priestoru v KD Obce Rudník

11. jún 2018  webmaster

Obec Rudník zverejňuje zámer prenajať majetok Obce Rudník z dôvodu hodného osobitného zreteľa : nebytový priestor v budove Kultúrneho domu obce Rudník, na adrese : Rudník č. 1, 906 23 Rudník vedenom na LV č. 836 v katastrálnom území Rudník, a to nebytový priestor izba č. 1 na 1. nadzemnom podlaží o celkovej výmere 15,50 m2

K stiahnutiu