motive

NÁVRH - VZN o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník

1. december 2015  webmaster

Návrh VZN je možné pripomienkovať v termíne do 10.12.2015 vrátane.