motive

Vitajte na stránkach obce Rudník


15. 2. 2017

OZNAM - o prijímaní žiadostí do MŠ

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Rudníku viac9. 1. 2017

VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s. ako vlastník energetických zariadení

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia. viac19. 12. 2016

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 9 RD na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len "úrad" ) podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia obce o cene vydáva P O T V R D E N I E O C E N E č. 0310/2017/V-PC pre regulovaný subjekt Obec Rudník, 906 23 Rudník č. 1, IČO : 00 309 958 na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021. viacMikuláš - 8. december 2016 v KD Rudník o 15,30 hod.
22. 11. 2016

Mikuláš - 8. december 2016 v KD Rudník o 15,30 hod.

Všetky dobré deti, blíži sa váš čas. Za chvíľu k nám zavíta dedko Mikuláš. Pre každého chlapca aj dievčatko, pripravil si malé, sladké prekvapko. Všetky sladké dobroty, ukryl do batôžka... A kedy ich rozdá ? Švtrtok 8. decembra o 15:30 hod. v KD Rudník.
Zároveň Vás srdečne pozývame na trhy vianočné.

Deti MŠ a ZŠ Rudník viac


26. 1. 2015

STAVEBNÝ ÚRAD Rudník od 01.01.2015

Stavebný úrad v Rudníku bol s účinnosťou od 01.01.2015 v obci Rudník zrušený a všetka agenda stavebného úradu bola postúpená a ďalej bude vybavovaná na adrese :
SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA - STAVEBNÝ ÚRAD
Nám. M.R.Štefánika 560/4
907 01 MYJAVA

Ján Duga
tel.kontakt : 034 / 6907211

V prípade neprítomnosti pracovníkov je možné žiadosti, prípadne doplnenie podaní odovzdať v podateľni - u pani Ľ. Kozáčikovej č. dverí 210 viac